32 C
Ho Chi Minh City
Thứ Sáu, Tháng Tám 12, 2022

“一个 无形 的 牢笼” : 中国 如何 管 控 未来

‘); }

酒店

酒店

酒店火车站

火车站

火车站追踪 精神病 患者 的 摄像 头

其他 摄像 头

追踪 精神病 患者 的 摄像 头

其他 摄像 头

追踪 精神病 患者 的 摄像 头

其他 摄像 头有 过 犯罪 记录 的 三人在 中国 东南部 同 一家 酒店 登记 入住。 一个 自动 系统 被 设计 用来 提示 警方。

一名 曾有 过 上访 历史 的 男子购买 前往 北京 的 火车票。 系统 可 将该 活动 标记 为 可疑 , 并 告诉 警察 , 让 他们 调查。

福建 一名 患有 精神 疾病 的 女子 离开 家。她 家 旁 安装 的 一个 摄像 头记录 下 她 的 行动 , 以便 警察 追踪。

在 中国 各地 , 公安 部门 正在 购买 能够 收集 大量 监控 数据 、 以 犯罪 和 抗议 抗议 前 的 科技 系统 和 软件 针对 的 某种 算法 某种 算法, 即便 他们 没有 做 什么 坏事。


Được hỗ trợ bởi

Tiếp tục đọc câu chuyện chính

“一个 无形 的 牢笼” : 中国 如何 管 控 未来


在 中国 生活 的 逾 14 亿 人 受到 持续 不断 的 监视。 在 街角 和 地铁 天花板 上 酒店 大堂 和 公寓 楼里 ,公安 摄像 头记录着 他们 的 行踪。 他们 的 手机 被 跟踪 , 他们 的 购买 记录 被 监视 , 他们 在线 聊天 被 审查

现在 , 连 他们 的 未来 都 也在 监控 之中。

最 新一代 的 技术 会对 监控 人们 日常 活动 中 收集 到 的 巨量 进行 分析 , 寻找 规律 声称 可以 的 犯罪 或 抗议 可以 针对人 —— 不 只是 有 犯罪 前科 的 人 , 还 包括 一些 弱势 群体 , 如 少数民族 人士 、 民工 和 有 精神病 史 的 人

它们 可以 向 公安 发出 预警 , 比如 某 遭受 诈骗 的 受害人 试图 北京 上访 , 要求 政府 吸毒 人员 打 了 太 多次 每当 有时 , 它们 也会 提醒 警察。

要 躲开 这些 数码 技术 的 机关 需要 采用 大量 的 规避 手段 74 岁 的 张玉 桥 成年 都 在他 父母 在 文革 期间 受到 的 虐待 做出 赔偿。 现在 他 需要 关掉 手机 、 用 现金 多 张 以 地点 为 目的地 的

《纽约 时报》 审阅 的 大量 文件 (包括 政府 采购 文件) 中国 的 这些 新 , 虽然 , 但 这些 了 ,它们 更 深入 地 整合 到 人们 的 生活 中。 最 起码 , 它们 会给 令人窒息 的 监控 和 隐私 依据 依据 , 而 极端 的 情况 下 下自动化 的 系统 歧视政治 迫害

Hình ảnh4 月 , 黑龙江 省 牡丹江 市 一 处 居民 区内 安装 的 监控 摄像 头。
Tín dụng…China Daily / Via Reuters

对 当局 来说 , 社会 稳定 是 头等 大事 , 一切 威胁 稳定 的 东西 都 需要 消除。 在 领导人 的 十年 这个 安保国 家 中央集权 化 这个 安保国 中央集权 化平息新疆 地区 的 骚乱 , 并实施了 世界 上 最为 严厉 的 新 冠 防疫 封锁。

“要把 大 数据 作为 推动 公安 工作 创新 发展 的 大 引擎 、 培育 战斗力 生成 新 的 增长 点 ,” 在 2019 年 的 一次 全国 公安 工作 会议 上 说。

一些 在 别的 国家 可能 引起 争议 的 算法 , 在 中国 往往 会 被 当作 成就 来 赞美。

据 当地 警方 通报 2020 , 中国 南方 某 地 当局 拒绝 了 一名 女子 移居 香港 与 , 因为 因为 的 存在 可疑 地方 调查同一 地点 , 春节 假期 也不 在一起。 警方 判定 这 是 为了 获得 移民 许可 而 假 结婚。

同年 , 在 中国 北方 , 一名 男子 因 经常 与 不同 的 人 结伴 进入 某 住宅 小区 , 促使 警方 官方 媒体 报道 在 促使 媒体

这些 新兴 安全 技术 的 细节 在 警方 研究 论文 、 监控 承包商 专利 演示 文稿 、 以及 和 确认 中 都有 描述 文件 中中 参 馆》 (ChinaFile) 提供 , 亚洲 协会 系统 地 收集 了 政府 网站 上 多年 的 记录。 在 另一 组 由 监控 行业 出版物IPVM提供 的 文件 中 , 描述 了 北京 附近 的 港口 城市 天津 当局 为 阻止 上访 者 前往 北京 而 购买 软件

中国 公安部 没有 回应 通过 传真 发送 至 北京 总部 和 全国 六个 地方 部门 的 置 评 请求。

新 的 监视 方法 部分 基于 来自 美国 和 欧洲 的 数据 驱动 警务 软件 , 权利 组织 称 这些 技术将 种族 编 入 决策 的 考虑 因素 中—— 例如 哪些 社区 将 受到 最 严格 的 监管 , 哪些 囚犯 获得 假释。 中国 将 这些 理论 极致 , 利用 全国性 警方 能够 哪些 的 利用

(视频 已 添加 中文 字幕。)

人们 通常 不 知道 他们 正在 被 监视。 对于 这项 技术 是否 有效 , 或 它 促使 公安 , 公安 部门 的 审查。 令 来 公安 审查

在 最 前沿 领域 , 这些 系统 提出 了 一个 科幻 小说 中 的 永恒 困局 : 如果 警察 在 就 进行 了 知道 对

专家 说 , 即使 软件 无法 推断 出 人类 行为 , 它 也 可以 被 视为 成功 , 因为 监控 可以 抑制 骚乱 和 和

“这 是 强加 给 社会 的 一个 无形 的 技术 牢笼 ,” 人权 观察 中国 高级 研究员 王松莲 说 , “在 中国 社会 中 已经 受到 严重 歧视 的 群体 首当其冲。”

Hình ảnh

Tín dụng…Florence Lo / Reuters

无处 遁形

2017 年 , 中国 最 知名 的 企业家 之一 对 未来 有 一个 大胆 的 设想 : 一个 可以 预测 犯罪 的 计算机 系统

创办人工智能 初创 公司 旷 视 科技的 企业家 印 奇 告诉 中国 官方 媒体 , 监控 系统 可以 为 警方 搜索 犯罪 的 引擎 , 以 直觉 可疑 行为。 他 解释 如果 摄像 行为。 他 , 如果 摄像 火车站长 , 系统 可以 将 其 标记 为 一个 潜在 扒手。

“如果 摄像 头 后面 真的 有 个人 在 那 看着 , 是 挺 吓人 的。 但 它 后面 一套 系统 ,” 印 奇 说。 “这个 系统 就像 我们 每天 上网 时 用 的 搜索 引擎 一样它 应该 是 一个 善良 的 东西。 ”

他 还说 , 在 这种 监视 下 , “坏人 无处 遁形。”

五年 后 , 他 的 愿景 正在 慢慢 变为 现实。 《纽约 时报》 查看 的 旷 视 科技 展示 了 了 产品 如何

一款 名为 “慧 寻” 的 产品 的 描述 中 写道 : “建立 人 脸 、 人像 、 车辆 、 案 事件 等 多 维度 数据 仓” 该 软件 对 数据 进行 分析 以 “将 看似 无辜 的 普通人出来 ”, 以“ 将 违法行为 扼杀 在 摇篮 中 ”。

旷 视 发言人 在 一封 电子邮件 声明 中 表示 , 该 公司 致力于 负责任 地 开发 人工智能 , 并 表示 的 是 让 生活 更加 更加 方便 , “而 不是 监控 任何 特定 的 群体 或 或 生活 更加“ 而 不是 监控 任何 特定 的 群体 或 个人

Video

Cinemagraph
Trang trình bày nội bộ cho sản phẩm “tìm kiếm thông minh” của Megvii. Biểu đồ thanh sắp xếp các nhóm người được giám sát theo danh mục.

类似 的 技术 已经 投入 使用。 2022 年 , 天津市 公安局 购买 了 旷 视 竞争对手海康威 视开发 的 软件 , 该 软件 的 目标 是 预测 上访 活动。 该 系统 大量 上访 者 的 , 用来 形容 那些 试图 向 更高 级别 政府。 政府

然后 , 该 系统 会 根据 上访 者 前往 北京 的 可能性 对 他们 进行 评分。 根据 采购 文件 利用 积累 的 机器

地方政府 官员 希望 阻止 上访 者 前往 北京 , 以 避免 引发 政治 上 的 尴尬 和 破坏 稳定 则不 希望 一群 的 命中 聚集 在

海康威 视 的 一位 代表 拒绝 对该 系统 置 评。

在 习近平 的 领导 下 , 官方 对 上访 者 的 控制 2017还没 买到 从 上海 去 北京 的 火车票 之前 就 拦截 了 他们。 他 怀疑 当局 正在 监视 在 应用 应用 微

天津 的 海康威 视 系统 与 附近 的 北京 和 河北省 的 公安 部门 合作 运行 , 该 系统 更加 精密

根据 一份 采购 文件 , 该 平台 基于 个人 的 社会 和 家庭 关系 历史 上访 记录 和 上访 的 公安 给 每个 档案 公安的 字段 , 包括 “偏执” 、 “心思 缜密” 和 “脾气 暴躁”。

许多 人 因为 政府 对 悲剧 事故 处理 不当 或 疏忽 而 上访 —— 所有 这些 都 将 进入 算法 算法 采购 文件 中 写道 : “对于 社会 地位 不 高 或 出现 重大 变故 的 人 提升 预警”

Hình ảnh

Tín dụng…Costfoto / Xuất bản trong tương lai qua Getty Images

将 偏见 自动化

2018 , 福建 周 宁县 公安局 购买 了 439 台 , 他们 列出 将 要 要 采购 文件学校 附近。

其中 九个 安装 在 同一 类 人群 的 家 门外 : 有 精神 疾病 的 人。

虽然 一些 软件 试图 利用 数据 来 发现 新 的 威胁 , 但 更 常见 的 方法 是 基于 公安 在 100 多 份 采购 文件 中 , 监控 针对 的 是

根据 一些 采购 文件 , 这些 人 包括 精神 疾病 患者 、 前科 人员 在逃 人员 、 涉毒 人员 涉 恐 和 对 社会 稳定 构成 人。 对 社会 稳定 的 人。 务工青少年 (没有 上学 或 工作 的 年轻人) 、 少数民族 、 外国人 和 感染 艾滋病 病毒 的 人。

谁 被 列入 名单 由 当局 决定 , 而且 往往 没有 任何 程序 来 被 列入 者。 专家 个人 信息 很少 会 被 删除 , 新将 监控 应用 到 最 不幸 的 人群 之中。

在 许多 情况 下 , 该 软件 不仅仅是 针对 某个 人群 , 还 允许 设置 数字 触发 线。 在 演示 中 , 了 演示界面 让 公安 人员 可以 自行 设计 预警 系统。

只需 通过 一个 简单 的 填写 菜单 , 警方 就 可以 设定 特定 参数 系统 发出 警报 , 的 监控 、 同行 人数。 、两名 有 吸毒 史 的 人 入住 同 一家 酒店 , 或 四名 有 抗议 史 的 人 进入 , 该 系统 就会

记者 通过 电子邮件 发送 了 两次 置 评 请求 , 依 图 没有 做出 回复。

Video

Cinemagraph
Một giao diện từ sản phẩm Yitu cho phép cảnh sát thiết lập các thông số để nhận cảnh báo về hành vi đáng ngờ.Tín dụngTín dụng…Thời báo New York

招标 文件 显示 , 2020 年 南宁 市 某 公安 分局 购买 了 一款 软件 , 可以 查找 “一旦 三人 以上 的 人员 在 同一 酒店 或 相邻 酒店 入住” , 以及 “吸毒 人员… 突然 和 新 的 外地 人员 频繁 电话” 。 阳朔 是 一个 以 奇特 的 喀斯特 地形 而 闻名 的 旅游 城市 当局 购买 了 一套 许可 的 酒吧 周边 地区 就会 酒吧那些 签证 逾期 或 非法 工作 的。

在 上海 , 一份 共产党 出版物 描述 了 有关部门 如何 使用 软件 来 识别 用水 和 用电 超过 正常 范围 的 人。 该 系统 会 在 发现 可疑 消费 模式 时 向 “数字 吹哨”。

该 策略 可能 是 为了 发现 为了 省钱 而 经常 住 在一起 的 外来 务工 人员。 在 一些 认为 他们 是 贫困 他们 贫困

自动 警报 并 没有 带来 同等 程度 的 警方 响应。 克拉克 大学 研究 治安 问题 的 教授 · 斯科金斯 说 公安 通常 通常 会 那些 指向 政治 问题 比如 抗议 活动 通常 问题 抗议 活动 或威胁。

有时 , 公安 会 明确 说出 刻画 各种 人物 的 需要。 “通过 大 数据 的 运用 , 开展 人物 给 不同 不同 不同 的 属性 标签 标签 类的 人群 推断 其 的 身份 , 推断 其 的 行为 , 然后 有 针对性 的 开展 安全 防范 工作 大学 2016 年 的 一次 演讲 中 说

走向 数字 极权 主义

张玉 桥 最初 因其 家人 在 文革 期间 遭受 酷刑 而 上访。 后来 , 他 就 他 所说 他 家人 的 行为

随着 中国 建造 起 数字 极权 主义 工具 , 他 不得不 运用 间谍 电影 里 的 种种 策略 来 规避 监视 他 说 , 监控 了 “高科技 和 纳粹 化” 的 手段。

今年 1 月 , 张玉 桥 从 山东 的 村子 前往 北京 时 , 他 关掉 手机 , 用 现金 费 , 以 减少 自己 足迹。 为了 躲避 公安 购买 躲避 购买私人 司机 绕过 检查 点 , 因为 他 的 身份证 会 触发 警报。

根据 公安局 的 采购 文件 , 天津 这套 系统 有 一个 特殊 功能 , 专门 对付 他 这种 有 “一定 反 侦察 意识” , 会 频繁 换车 来 逃避 监控 的 人

不论 是否 触发 了 系统 警报 , 张玉 桥 都 发现 了 一个 变化。 他 说 , 只要 他 关掉 警察 警察 就会 上门 是否 又 离家 去 去

Hình ảnh

Tín dụng…Zhang Yuqiao

伦敦 政 经 学院 研究 中国 监控 影响 的 经济学 教授 诺姆 · 尤赫特曼 表示 , 即便 警察 的 系统 准确 预测 的 行为 感受到 威胁 行为 感受到 威胁

他 说 , “在 没有 真正 的 政治 问责 制 的 情况 下 ,” 拥有 一个 能够 频繁 出 警 的 监控 系统 “可以 非常 有效 ​​地” 打击 社会 动乱。

一旦 设置 了 指标 并 触发 了 警告 , 民警 在 处理 上 几乎 什么 灵活 的 空间 , 管 能力 被 高层 集中 了 据 专家 和 公开 的 , , 的 空间 , 高层 集中 专家 和 公开 文件 显示 , 民警 监控 警报 的 响应有 效率 是 被 用来 评估 其 工作 的 依据。

这项 技术 也 体现 了 权力 的 失衡。 一些 招标 文件 提及 了 “红 名单” —— 一些 监控 系统 需要 忽略 掉 的 人。

一份 公安部 采购 文件 中 写道 , 该 功能 是 为 “保护 隐私 的 人员 , VIP 保护 人员” 提供 的。 另 一份 来自 广东 省 公安厅 文件 文件 则 更加 具体 , 规定 红 名单 为 “” 设定。

技术 以 这种 方式 将 政治 权力 与 普通 民众 隔绝 , 张玉 桥 对此 表示 非常 失望。

“当局 不去 认真 解决 问题 , 却 不择手段 去 解决 提出 问题 的 人 ,” 他 说。 “这 是 一个 社会 的 大 倒退。”

张玉 桥 说 , 他 仍 相信 技术 之 力 可以 为 善 , 但 如果 落入 坏人 手中 , 技术 就会 “祸害 和 一种 镣铐”。

“以前 只要 离开 家 逃向 野外 , 四通八达 就 可以 逃向 北京 ,” 他 说。 “现在 是 全国 一张 网。”

Hình ảnh

Tín dụng…Roman Pilipey / EPA, qua Shutterstock

Isabelle Qian 和 Aaron Krolik 对 本文 有 研究 和 报道 贡献。 制作 : Agnes 和 Alexander Cardia。Nguồn The NewYork Times

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bài viết mới nhất

Kết nối với chúng tôi

333Thành viênThích
269Người theo dõiTheo dõi